Personvern i Credo

Credo Frikirke respekterer personvernet og derfor er vårt medlemsregister og vår nettside utviklet på en måte som gjør at ingen urettmessig kan hente ut informasjon. Den som skal registreres må selv gjøre noe aktivt for at informasjon skal bli registrert, og ved medlemsregistrering kreves det signatur fra den som skal registreres, eller foreldre/foresatte i forbindelse med dåp eller registrering av barn.

1 Generelt 

Menighetens ansatte og frivillige skal ha et bevisst og respektfullt forhold til informasjon om medlemmer og andre personer som er knyttet til menighetens virksomhet. Personinformasjon skal til enhver tid håndteres i tråd med gjeldende lover og regler. 

2 Medlemsregister (kirkebok)

Menigheten benytter kirkesamfunnets sentrale medlemsregister (Cornerstone) til registrering av medlemmer med relevant og lovpålagt informasjon. Den som blir medlem, godkjenner registreringen ved utfylling av medlemspapirene.

Ved dåp eller opptak av barn gjelder foreldrenes/foresattes samtykke.


Det registreres følgende lovpålagte informasjon:

Navn, adresse, personnummer, sivilstatus,
familietilknytning og generell kontaktinformasjon (email, telefon).

Eldsterådet har hovedansvar for behandling av personopplysninger i medlemsregisteret. Det daglige ansvaret er delegert til menighetens daglige leder, som kan gi systemtilgang til andre etter behov. Før tilgang tildeles, skal det gis informasjon om gjeldende lover og regler.  Innlogging skal skje med bruk av bank-id. 


3 Andre registre 

Menighetens virkegrener, grupper, prosjekter, leirer og turer etc kan opprette egne medlemslister eller deltakerlister med relevant informasjon om deltakerne. 


Denne informasjon kan være:
 

            Navn, adresse, e-mail, telefon

            Navn på foresatte og deres kontaktinfo (ved arbeid for barn)

            Alder eller fødselsdato hvis relevant

            Status på betalt medlemskontingent

            Andre opplysninger som allergier m.v.

Virkegrenens, gruppens eller prosjektets etc leder skal påse at registreringer foretas i tråd med gitte retningslinjer. 


For konfirmanter som ikke er medlemmer, gjelder:

Navn, adresse og nødvendig kontaktinfo,

samt navn på foresatte og nødvendig kontaktinfo for dem.

 

4 Formålet med registreringer 

Medlemsregistrering (føring av kirkebok) er pålagt av staten.  Generelt trenger menigheten personinformasjon

for å kunne gi best muligtilbud og informasjontil medlemmer og andre aktuelle. Dette gjøres ved informasjonsskriv, e-mail, sms og facebook etc, med info om aktiviteter, påminnelser og andre relevante meldinger for den aktuelle aktivitet.

 

5 Informasjon om registrering

Denne personvernerklæringen skal være lett tilgjengelig på menighetens hjemmeside. 

Registrerte personer skal på forespørsel gjøres kjent med de personopplysningene som er lagret på vedkommende.

Ønsker de å reservere seg mot hele eller deler av registreringen, skal dette etterkommes (med unntak av føring i kirkeboka), men det kan medføre at de ikke får den ytelse som var hensikten med registreringen. 

 

6 Hvordan brukes informasjonen?

Credo Frikirke vil aldri dele eller gi videre person-informasjonen vi har mottatt fra deg til en ikke-relevant tredjepart. 

 For å drive menigheten og levere våre tjenester, må vi dele noe informasjon internt og med andre relevante parter: 

 

  • Informasjon med navn, adresse, alder, epost-adresse og mobilnummer kan bli delt innad i menigheten når det kommuniserergruppevis, ved utsendelse av intern informasjon i menigheten eller virkegrenen, gruppen etc, eller i påmeldingslister etc til turer og arrangementer m.v. 
  • Personer med særlige verv i menigheten kan få sitt navn og kontaktinformasjon tilgjengeliggjort på våre nettsider, i vårt informasjonsskriv og øvrige informasjonsmateriell fra menigheten. Ønskes det unntak fra dette, meldes dette inn til kontoret eller den aktuelle leder. Informasjonen vil så bli fjernet. 
  • Menigheten mottar hvert år tilskudd som trossamfunn fra stat og kommune for medlemmer med norsk statsborgerskap. Informasjonen i vårt trossamfunns medlemsregister og virkegrens-medlemslister kan da måtte deles med kontrollorganene i tilknytning til dette.  
  • Informasjon med navn, adresse, alder, epost-adresse og mobilnummer og aktuelt medlemskap kan også bli delt dersom det søkes støtte fra Frikirkens sentrale organer, Kristelig Studieråd eller andre eksterne organer som er på forhånd er godkjent i menighetens ledelse.

Slette oppføringer? 

Dersom et medlem ønsker å slette sine oppføringer i menigheten,

gjøres det i henhold til retningslinjene for kirkesamfunnets medlemsregister.

 

7 Hvilke lover gjelder?

Menigheten er underlagt Lov om trudomssamfunn og ymist anna § 23 og § 25 med tilhørende forskrift § 11. Sammen med Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 og EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), regulerer denne hvordan menigheten behandler medlems- og personopplysninger. Ta kontakt med vårt menighetskontor for å få informasjon om opplysninger registrert på din person hvis ønskelig.