Menighetsråd

Credo Frikirke har etter årsmøtet 6.mars 2018 fått en mer permanent ledelsesstruktur i samsvar med Frikirkens ordninger.

Eldsteråd

Credos eldsteråd består av Ole Gustav Aas, Elling Vestbøstad og Bjørn Jellestad. Sebastian S. Skjetne er aspirant til eldsterådet. Eldsterådet er menighetens øverste styre. De har det øverste hyrde- og læreansvaret i menigheten. Det betyr at de har hovedansvaret for bl.a. det som forkynnes og læres i menigheten, gudstjenestens innhold, lederopplæring og forvaltning av sakramenetene. Bildet viser Elling Vestbøstad i aksjon som møteleder på en av våre familiegudstjenester.

 

Diakonråd

Credos diakonråd består av Irene Sandberg Sæther, Britt Larsen og Håvard Eide. De ble valgt på vårt Årsmøte 6.mars 2018 og har beregnet funksjonstid i hhv 2 og 1 år. Diakonrådets arbeidsområdet er særlig knyttet til gudstjenestedriften, økonomi, bygg og omsorg.

 

Menighetsråd

Når Eldsteråd og diakonråd møtes sammen for å drøfte enkelte saker, utgjør de Credos menighetså