Hva står vi for?

Si meg hva du heter og jeg skal si deg hvem du er. Vi heter Credo. Credo betyr "Jeg tror". Vi er et fellesskap som samles om troen på Jesus. Hvem vi tror på og hva vi tror er ikke likegyldig. Derfor har vi laget et grunnlagsdokument som vi kaller "Vårt Credo". Her ser du hva vi står for.

Vårt Credo*
Hva slags menighet vil vi være? 
Hva vil eldsterådet lede etter?
Hva er våre 10 viktigste fokus?

1.  Vi tror og forplikter oss på Bibelen som Guds Ord

På dette fundamentet vil vi bygge menigheten med følgende bærebjelker:

2.  Vi vil være en Frikirkemenighet.
Med vår stiftelse 4.12.16 er vi en del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge. Vi gir dermed vår tilslutning til Frikirkens forfatning og reglement, og dermed også det Lutherske læregrunnlaget slik det er uttrykt i våre 3 oldkirkelige bekjennelser, samt Confessio Augustana. (Alle disse dokumenter finner du i Frikirkens håndbok som gis til alle våre medlemmer)

3.  Vi vil følge Jesus og ligne ham
Vårt hovedfokus er å kjenne Kristus og gjøre ham kjent. Guds hovedmål for våre liv er at vi skal tro på Jesus, følge ham og bli mer og mer lik ham. Dette er oppskriften på vårt disippelskap. Vi er først og fremst Jesu disipler, men vi lærer også av hverandre på tvers av aldersgrensene. Opplæring skjer på mange måter, oftest ved at vi gjør ting sammen. Vi vil legge vekt på at yngre medlemmer får oppdrag, opplæring og oppfølging til vekst i etterfølgelsen i samsvar med sine nådegaver. Se pkt. 8. Matt 16,24  Gal 4,19  Rom 8,28-29

 

4.  Vi vil bygge varme og gode relasjoner
Vi ønsker å bygge varme og gode relasjoner, preget av åpenhet og vennlighet, raushet og omsorg. Arenaer for dette er småfellesskap (vekstgrupper), gudstjenester, kirkekaffe, Alpha og tjenesteteam.  Hebr 10,24-25  Apg 2,42-47


5.  Vi vil være inkluderende og utadvendte
Vi vil være en menighet som sammen er med å gjøre Jesus synlig for mennesker vi omgås – enten det er hjemme, på arbeidsplass eller studiested, i nabolag eller på fritid. I denne sammenheng vil vi ha månedlige gudstjenester med spleiselunsj, regelmessige Alphakurs og andre utadrettede tiltak. Selv om vi nå holder til på Heimdal, vil vi være en menighet for hele Trondheim og omegn. Ytremisjon vil være en naturlig og viktig del av vårt oppdrag.  Apg 1,8   Matt 28,18-20  Apg 2,47

 

6.  Vi vil være generasjonsvennlige
Vi vil bygge en menighet der barn, ungdom, voksne og eldre kjenner seg hjemme i det store menighetsfellesskapet og bygger sammen. Generasjonene hører sammen, og de ulike aldersgruppene trenger hverandre i dannelsen av en sunn og levende menighet. Mal 4,6

7.  Vi vil være tydelig i vår lære
I vår tid er det ulik forståelse av Guds Ord på flere områder. Derfor er det nødvendig å bekjenne at vi vil være en menighet bygget på klassisk kristendom og bibelforståelse. Vi vil tilstrebe en læremessig tydelighet med at Gud er utgangspunktet for hle vår tilværelse. Som Skaper av himmel og jord er han større enn menneskeheten, og premissgiveren for vår eksitstens. Hans tanker og veier er høyere enn våre.  Jes 55,8-9   Sal 33,10-11   Rom 12,2

a.    Hyrde og læreansvaret.
I Frikirken er vi blitt enige om å leve med to syn i spørsmålet om kvinnelig ordinasjon. Det betyr at våre medlemmer kan ha ulik oppfatning av dette spørsmålet, men vi kan ikke ha to slags praksis i samme menighet. Samtidig som vi ønsker at hvert medlem, både menn og kvinner skal få tjene med sine evner og nådegaver der de gjør det best, følger vi den klassiske forståelse i dette spørsmålet. Det betyr at bare menn vil bli valgt til eldste og pastorer. Som eldsteråd vil vi derfor bare innstille nye eldstekandidater som deler denne forståelsen av de bibelske ordninger. 1. Kor 14,33b-34   1.Tim 2,12-13  Efes 5,21-33

b.    Ekteskap og samliv.
Tilsvarende vil vi forkynne og veilede ut fra en klassisk forståelse av ekteskap og samliv. Ut fra 1.Mos 2,24 og Matt 19,1-9  1.Kor 7 er ekteskapet forbeholdt mann og kvinne som lever i et livslangt, monogamt samliv. Samboerskap er derfor ikke i samsvar med Guds ord.

c) Likekjønnet samliv.
Alle er velkommen i Credo frikirke, uansett seksuell legning. Homofile og lesbiske er like høyt elsket av Gud som alle andre og fullverdige som mennesker og medlemmer i menigheten. Men vi mener at det seksuelle samlivet kun ment for mann og kvinne i et ekteskap, og at alle enslige, inkludert homofile og lesbiske, er kalt til å leve i renhet uten seksuelt samliv. Bibelen omtaler likekjønnet samliv som brudd på Guds gode vilje, og derfor noe man vender seg bort fra som kristne. Vi ønsker å gi hjelp til mennesker som strever med å komme til rette med slike spørsmål. 1 Mos 1,27   Rom 1,24-27 1. Kor 6,9-11

d) Vern om lære og liv.
Som hyrder for menigheten, vil vi først og fremst positivt verne om lære og liv gjennom sunn og bibelsk fundert forkynnelse. Samtidig vil vi vise til rette og gi veiledning der man lever og/eller lærer i åpenbar strid med Guds ord og Guds bud. Matt 18,15-17

e) Vern om livet.
Menneskeverdet er truet både ved livets begynnelse og slutt (abort og aktiv dødshjelp). Vi vil stå opp for menneskeverdet sammen med alle som kjemper for det på ulike måter. På samme måte har omsorg, forbønn og støtte til den forfulgte kirke en selvskreven plass i vår menighet. 1. Mos 1,15-21  Hebr 13,3

 

f) Livets to utganger.
Joh 3,16 sier med all tydelighet at Jesus kom for å frelse oss fra fortapelsen. Vi forstår at dette er vanskelige spørsmål, men like fullt kommer vi ikke utenom denne sannheten. Dette er selve bakteppet for kirkens hovedoppdrag med å vinne mennesker for Jesus Kristus gjennom evangelisering og misjon.

 

8.  Vi vil være tjenere og forvaltere.
Jesus gikk en tjeners vei. Som Jesu etterfølgere vil vi legge vekt på tjenersinn og gode tjenerholdninger. Vi forvalter det Gud har gitt oss gjennom hvordan vi bruker våre evner og gaver, vår tid og våre penger. Enhver kristen er gitt eller tiltenkt en eller flere nådegaver (Åndens gaver) som skal brukes til å bygge menigheten og fremme Guds rike. Vi ønsker at alle lemmer på Kristi legeme skal finne sin plass og fungere i samsvar med Guds plan og vilje. Fil 2,1-11  1. Kor 12 og Rom 12,4-21

 

9.  Vi vil være internasjonale.
Trondheim er en by med sterkt internasjonalt preg, både av studenter, flyktninger, tiggere og andre. Vi ønsker at Credo Frikirke skal gjenspeile at Guds Rike er et universelt rike med mennesker av alle raser og nasjoner, alle språk og kulturer. Sanger på ulike språk, samt tolking til fremmedspråk har derfor en selvsagt plass i all vår virksomhet.  Matt 24,14

 

10. Vi vil be og arbeide.
I Guds rike er det ikke en motsetning mellom håndens og Åndens gjerning. Bønn og arbeid må gå hånd i hånd. Vi vil at bønn skal gjennomsyre og omslutte all vår virksomhet og alt vi gjør i menigheten. Daglige bønnemøter og bønnesamling på søndagen er noe av ryggraden i alt vi gjør.  1.Tim 2,1-4   Apg 2,42; 4,23-3

 

Trondheim, Heimdal 12.2.2020  

Eldsterådet ved

Elling Vestbøstad                    Roy Gunnar Johansen

Bjørn K. Jellestad                    Ole Gustav Aas

 

 

 

 

 

 


*CREDO betyr JEG TROR. ”Vårt Credo” uttrykker vår bekjennelse, vår tro.