Glade givere

I Bibelen knyttes givertjeneste sammen med gleden: Menighetene i Makedonia får ros for sin "overstrømmende glede" i forbindelse med givertjenesten (2.Kor.8,2). I neste kapittel leser vi at "Gud elsker en glad giver" 2.Kor.9,7.

Gud elsker glade givere!

Velkommen til å bli med i givertjeneste i CREDO Frikirke Trondheim!
Det er en større lykke å gi enn å få, sier Jesus – sitert i Apg.20,35. Denne gleden er det vi ønsker å dele med deg.

 

1.Hva er givertjeneste?

Det vil si at du regelmessig gir av din inntekt eller dine midler til Guds rike, hovedsakelig gjennom den lokale menighet.

 

2. Hvorfor givertjeneste?           
Det er flere gode grunner til dette:

Fordi livet og alt vi trenger for å leve er en gave fra Gud. «Han gir oss rikelig av alle ting» 1.Tim.6,17

Fordi Gud vil det.
Å gi er en del av Guds vesen, og vi er kalt til å ligne Gud.

Fordi Guds rike og menigheten trenger det.
Credo Frikirke har for 2017 vedtatt at vi trenger 984 000 i form av gaver og kollekter. 10% av våre gaver gir vi videre som menighetens tiende til andre formål.  For å beskytte oss selv mot materialisme og eiesyke.

 

3. Hvordan kan du gi?

Ved fast trekk fra din bankkonto til Credos bankkonto:
2801 46 09263 Dette ordner du lett i nettbanken din. Som fast giver kan du få skattfradrag for gavene du gir (se mer siste side).
I kollekten på våre gudstjenester søndag formiddag. Du kan gi via Vipps (se siste side) eller kontant.

4. Hvor mye skal jeg gi?

Tommelfingerregel nr 1: Det bestemmer du selv. Gi med glede og gi så mye du som du er i stand til.

Tommelfingerregel nr 2: 10% av nettoinntekten er et godt utgangspunkt.

 

GIVERTJENESTEN i litt større perspektiv

Givertjeneste – helt normalt

Alle kirkesamfunn i Norge utenom Den norske kirke må finansiere sin drift med basis i frivillige gaver. Det er umulig å drive den lokale menigheten, enten det er Frikirken, Normisjon, Pinsemenigheten eller andre, uten at medlemmene tar ansvar for driften ved å gi regelmessig til virksomheten. Også de fleste menighetene i Den norske kirke er avhengige av frivillige gaver, men staten betaler jo alle lønnsutgiftene. I Frikirken og andre frikirkelige menigheter er vi på en helt annen måte avhengig av at medlemmene ofrer og gir. Ja, faktisk må det meste av utgiftene dekkes av medlemmenes økonomiske bidrag. 

Tienden

Mange kristne spør seg hva de skal gi. I Det Gamle Testamente leser vi om den såkalte tienden. Folk skulle gi 10% av sin inntekt for å finansiere prestetjenesten i templet. Men i tillegg ble det også innkrevd ”hellige gaver” ved bestemte anledninger. Profeten Malaki refset folk som ikke gav tiende. Han kalte det å stjele fra Gud; å ta fra Gud det han hadde rettmessig krav på (Malaki 3,8). Men i Det Nye Testamentet er ikke tiende et absolutt krav. Det gis frihet til å gi etter evne.

Samtidig er det mange oppfordringer til å gi rikelig og raust, regelmessig, og med tillit til Guds omsorg. Ja, vi kan si det slik: En kristen kan gi mer enn tiende! En kan gi 10% av netto inntekt, en kan gi 10% av brutto; det finnes egentlig ingen grense og ingen regel. Men Bibelen sier klart dette: Alt vi eier tilhører Gud. Vi er forvaltere av det han har gitt oss.
Som menighet gir vi også minst 10% videre til andre. Hoveddelen av dette gir vi til Frikirkens ytremisjonsarbeid. Men to ganger i året, i juni og desember gir vi en del av denne summen til ulike formål enten det er lokalt i Trondheim, nasjonalt til noe i Norge eller internasjonalt til misjonsarbeid rundt om i verden.

Rause og glade givere

Bibelen advarer oss mot materialisme og grådighet. Gang på gang oppfordres vi til å gi, ja, gi rikelig. Gud vil velsigne en glad giver. 2. Korinterbrev kap 8 og 9 sier mye om dette. Vi lever i et av verdens rikeste land. Vi har en høyere levestandard enn noen generasjoner før oss. Vi bruker ikke lite på oss selv. Men hva med våre gaver til kirke, misjon og til de fattige? Jesus kaller sine etterfølgere til å forvalte sine eiendeler også til beste for andre.

Gode råd

På grunnlag av dette vil vi gi noen råd.

1. Ta ansvar for den menighet du tilhører ved å gi regelmessig.

2. Sett opp en plan for hvor mye du vil gi.

3. Ikke gi tilfeldig, men opprett gjerne fast trekk fra bankkontoen din til menigheten.

4. Prøv så snart du kan å gi minst 10% av netto inntekt til Guds rike.