På besøk med Noracta i Kenya

Sist vinter var Margrethe Mork og Ole Gustav Aas på besøk i Kenya sammen med en liten norsk delegasjon i regi av Noracta. Her kan du lese Margrethes rapport fra turen.

NORACTA OG CREDO 

Credo Frikirke inngikk i 2019 en samarbeidsavtale med den norske stiftelsen, Noracta som ledes av Øystein Garcia de Presno. Stiftelsens formål er å samle inn penger for langsiktig å hjelpe barn i slumområdene i Kenya, spesielt i Nairobi. Dette gjøres ved å støtte utviklingsarbeid blant fattige på deres egne premisser, gjennom å lære opp pastorer og ledere både i bibelkunnskap og kristent liv. I tillegg gis det opplæring og hjelp til entreprenørskap og en bedre materiell fremtid, gjennom å lære av Hans Nilsens Hauges liv og verdier. Mye av inspirasjonen hentes fra arbeidsmetoder han benyttet i «utviklingslandet Norge», hvor etablering av åndelige felleskap og småbedrifter gikk hånd i hånd.

Arbeidet organiseres i et stort nettverk av pastorer over hele landet som møtes jevnlig. De har nå fått navnet «Hauge Groups», hvor bibelopplæringen skjer gjennom en metode som kalles Manuscript Bible Studies (MBS) som også benyttes av vekstgrupper i Credo Frikirke. Undervisningen fokuserer mye på godt lederskap, søndagsskole arbeid, sammenheng mellom lederskap og personlig integritet. Dette håper man skal føre til et sosialt engasjement med spesielt fokus på fattige og utsatte grupper i samfunnet.

 

STØTTE TIL LOKALE SKOLER

Noracta støtter lokale skoler i Nairobi både materielt og via pedagogisk veiledning for lærere. Pedagogisk veiledning har gitt seg uttrykk i en roligere og vennlig atmosfære som har gitt bedre læreforhold for barna. Flere barnefamilier forlater nå slummen og dratt hjem til landsbyen i frykt for uro i forbindelse med det kommende valget.

CREAKID LEARNING CENTRE

Hovedsatsingen de siste årene har vært å etablere et læringssenter i Kibera-slummen som er den nest største slummen i Afrika. Senteret har fått navnet; CreaKid Learning Centre. Skoletilbudet fra myndighetene er marginalt, noe som har medført at skolebarn er henvist til ymse private tiltak hvor kvaliteten på undervisningen er meget variabel. Veien ut av slummen går via utdanning for de fleste, men barn fra slummen har lite å stille opp med når de skal konkurrere med andre fra bedrestilte sosiale lag. CreaKid har derfor som mål å være et støttetiltak til de lokale skolene ved å sikre god lese, regne -og skriveopplæring. De benytter pedagogiske hjelpemidler som gir forståelse for fagene, og hvordan denne kunnskapen kan adapteres til dagliglivet. Det innebærer og grunnleggende tenkning relatert til kjøp og salg, sparing og investering. De lokale skolene er med i en turnus ordning som gjør at de vekselsvis er på senteret regelmessig.

Sentret i seg selv er en liten oase når det gjelder atmosfære, hygiene og lærefasiliteter. Det er stadig under utvikling og nå er en liten sportsarena i ferd med å bygges med utstyr fra Norge i form av en ball binge som er donert. Her skal barn og unge i slummen få mulighet til fysisk aktivitet under trygge forhold. Garderober, styrkerom og lokale til klubbhus/kaffe er allerede oppført.

Credo Frikirke bidrar økonomisk med å selge gavepakker til jul som består av kaffe, nøtter og sjokolade. I tillegg er bønnegruppen i Credo aktiv i forbønn for ledere og aktiviteter. Besøkene landene imellom, har gjort det mulig å etablere et reelt partnerskap hvor ikke kun den ene parten er giver og den andre mottaker. Vi gleder oss derfor over gjensidig inspirasjon og læring fra hverandre.

 

  • Oppdatert