Hva gjør vi når menneskeverdet trues?

En uttalelse fra Eldsterådet i Credo Frikirke Juni 2021

HVA GJØR VI NÅR MENNESKEVERDET TRUES?

 

ØKT LIBERALISERING
Denne våren har vi igjen sett at abortloven er satt på dagsorden i forbindelse med utarbeidelse av partiprogrammer før høstens valg.  Flere av partiene ønsker en liberalisering ved å fjerne nemder og utvide grensen for selvbestemt abort til 18 svangerskapsuke, eller enda lenger. Som menighet har vi behov for å advare mot en slik liberalisering. 

HVA ER DA ET MENNESKE? 
Hva er da et menneske - at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det? 
Sal 8,5.   
Dette er et grunnleggende spørsmål som enhver sivilisasjon må kunne svare på. Bibelen har gitt et svar som har preget den vestlige sivilisasjon i århundrer, men som mange har begynt å fjerne seg fra.  Mennesket er skapt i Guds bilde, og har en gudgitt egenverdi som er helt unik i skaperverket. Menneskets egenverdi kan vi ikke relativisere, siden den er gitt oss av Skaperen. Noe av diskusjonen i abortsaken går på når en skal begynne å kalle fosteret for et menneske. Salme 8 forteller oss at Gud husker på oss mennesker og vil ta seg av oss. Vi er kalt til å gjøre som Skaperen vår – nemlig å huske på de minste av menneskebarna og ta oss av dem. 

GUD KJENNER OSS HELT FRA FOSTERSTADIET
Bibelen forteller videre at det å være fruktbare, og ha muligheten til å bli gravid og få barn, er en gudgitt gave. Bibelen beskriver at Guds omsorg også inkluderer foster i mors mage. I salme 139 beskrives Guds omsorg for det ufødte fosteret på en vakker måte. For du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg, fordi jeg er skapt på skremmende, underfullt visUnderfulle er dine verk, det vet jeg godt. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg dengang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp mine dager ble dannet før en eneste var kommet. (Sal.139, 13-16a).

Ut fra dette blir det vanskelig å finne grunnlag for at fosteret skal ha en redusert egenverdi i deler av svangerskapet.


FREM SNAKKE FOSTERETS EGENVERDI

Mange vil kanskje mene at det vanskeliggjør abortsaken å frem snakke fosterets egenverdi, og at det vil sette et unødvendig stort press på kvinnen som skal velge abort eller ikke. Problemet her er at dersom vi skal ta menneskeverdet på alvor, må vi også ta konsekvensene av det, og snakke sant i sakens anledning. For oss som menighet er det ikke mulig å se bort fra det gudgitte menneskeverdet.

Det er lett å ha det godt på godværsdagene, men når det stormer og virkelig røyner på, det er da det virkelig gjelder å ha noe utenfor oss selv til å støtte oss på.

IKKE BARE MORENS ANSVAR Å VERNE DET UFØDTE LIV
En uønsket graviditet, eller et svangerskap som ikke går som planlagt, kan være noe av det tyngste et menneske kan oppleve. Det er uforståelig for oss at det vil være bedre for den gravide å ta en avgjørelse om å avbryte et svangerskap alene, og dermed også bære ansvaret for avgjørelsen alene. 
Det kristne menneskesynet har som en av hjørnesteinene at kvinnen og mannen står sammen om å unnfange og bære frem barn. Bibelen sier at «…derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp» (1 Mos 2,24). Denne beskrivelsen av kvinnens og mannens enhet i ekteskapet står i stor kontrast til abortlovens ensidige plassering av ansvar og rettigheter hos kvinnen, med mannen umyndiggjort i sakens anledning, og med et rettsløst foster.

KJÆRE POLITIKERE – STÅ OPP FOR DE SVAKESTE I SAMFUNNET!
Derfor vil vi appellere til de politiske partiene om å snu og heller jobbe for at fosterets rettsvern styrkes, og sikre at de som virkelig har behov for det, enten det er familier eller enslige gravide, får den støtte og hjelp de trenger for å fullføre svangerskapet. 

Bibelen sier at vi spesielt skal ta oss av de svake. Derfor vil vi tale det ufødte livs sak, og gjøre det vi kan for å sikre det rettsvernet vi mener de ufødte skal ha.

LA OSS STÅ SAMMEN MED DEM SOM BÆRER TUNGE BYRDER
Som menighet og samfunn har vi samtidig et ønske og en forpliktelse om å møte alle slik Jesus ville gjort. Det betyr at vi ønsker å møte med kjærlighet alle de som sliter med ettervirkningene etter et abortinngrep. Jesus sier: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile» Matt 11,28 

NÅDENS REKKEVIDDE
Guds nåde og tilgivelse gjelder også for dem som angrer på et abortinngrep og ber om Guds nåde og tilgivelse. Som tilgitte mennesker vet vi hvor tungt det kan være å bære på skammen og smerten etter å ha gjort noe en angrer på. Derfor unner vi alle å få muligheten til å bli møtt uten fordømmelse og få en ny start, slik Jesus møtte kvinnen som var tatt på fersken mens hun var utro; «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

Den kristne kirke består av uperfekte mennesker. Bibelen sier at vi har alle syndet og mangler Guds herlighet. Derfor kan ingen av oss fremstille oss som bedre enn andre. 

BØNN FREMFOR ALT
Jeg formaner dere fremfor alt til å bære frem bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.1.Tim 2,1-2.

Til høsten er det stortingsvalg i landet vårt. Blant mange saker som det tas stilling til er menneskeverdet som igjen trues av en enda friere abortlov. Mange rister bare oppgitt på hodet og tenker at det er visst ingenting vi kan gjøre. Men det er ikke sant.  Noen av oss kalles til å heve stemmen og være røster som taler for det ufødte liv. Ikke alle er engasjert i det politiske liv, men vi har ALLE fått muligheten til å påvirke lovgivningen gjennom å bruke vår stemmerett.  I tillegg viser ordet fra 1.Tim 2 at Gud kaller oss ALLE til å be for våre øverste ledere, noe som bla. inkluderer politikere, Storting og Regjering.

-       ALLE kan vi være med å be om beskyttelse for det ufødte liv. 

-       ALLE kan vi be for politikernes samvittighet og respekt for det ufødte liv. 

-       ALLE kan vi be for dem som står på valg om de skal ta abort eller ei. 

-       ALLE kan vi være et medmenneske for dem som bærer på tunge byrder. 

-       ALLE kan vi be for dem som bærer på skyld og anger etter abortinngrep. 

-       ALLE kan vi be om nåde for vårt folk og land. Nå er det tid – bønnetid!


Eldsterådet i Credo Frikirke,  
Trondheim juni 2021

Elling Vestbøstad   Roy Gunnar Johansen   Ole Gustav Aas   Bjørn K. Jellestad 

 

 

  • Oppdatert