Er det noe vi kan gjøre?

Dette er spørsmålet som Stiftelsen MOR-FAR-BARN stiller til menigheter og kristne over hele landet. Er vi bare maktesløse overfor den nye kjønnsideologien eller har vi noe å møte den med?

Skeiv ideologi i lovverk og handlingsplaner + kjønnsforvirrende undervisning i skoler og barnehager 
Hva gjør vi? Info og forslag til handling fra Stiftelsen MorFarBarn 

En digital versjon av denne teksten i PDF-format, med levende linker, finnes her: https://morfarbarn.no/file/mulige-responser-pa-skeiv-ideologi-i-lovverk-og-handlingsplaner.pdf 

 

Til ledere og andre interesserte i menigheter og forsamlinger, organisasjoner og kirkesamfunn: 

Norge er inne i en krevende periode, både i samfunnet og i ulike kristne sammenhenger. Det skjer mye, og grunnleggende sannheter står på spill – ikke minst innenfor tematikken kjønn og seksualitet, barn, ungdom og familie. 

HVA SKJER? Her er en oversikt over noe av det som skjer: 

1. I februar 2023 ble
«Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2023-2026» publisert. Planen består av 49 tiltak som skal gjennomføres på en rekke samfunnsområder og på mange nivåer over hele landet, inkludert 4 tiltak rettet mot trossamfunn (Tiltak 26-29). Klikk her for å lese og eventuelt laste ned det relativt korte dokumentet, eller klikk her for å lese Tiltak 26-29. Et mål i handlingsplanen er å «styrke aksepten for kjønns- og seksualitetsmangfold i minoritetsmiljøer og religiøse samfunn.» Regjeringen vil blant annet «legge til rette for regionale kurs og fagdager om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn for å bidra til kompetanseheving». 

Ifølge handlingsplanen spiller Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) en sentral rolle. STL får blant annet midler fra staten for å gjennomføre en «kunnskapsinnhenting om tros- og livssynssamfunnenes holdninger til skeive». STL skal også på statens vegne «utarbeide samtale- og kursmateriell til bruk i trossamfunnene». I kristen sammenheng tyder mye på at Skeivt kristent nettverk vil være en viktig samarbeidspartner for STL i utarbeidelsen av materiell, kursopplegg, fagdager og dialogmøter. 

Målet for regjeringens handlingsplan synes å være en omskolering av befolkningen, slik at flest mulig tilpasser seg skeiv teori i dens ulike former, deriblant påstanden om «kjønnsmangfold», et begrep som også ligger i planens navn. Begrepet kjønnsmangfold er imidlertid høyst problematisk. Det er både uklart og usant, for det finnes ikke noe mangfold av (biologiske) kjønn, bare et mangfold av såkalte kjønnsidentiteter basert på subjektive følelser og preferanser. Kjønnsidentitets-mangfold er noe helt annet enn et mangfold av kjønn

På bakgrunn av handlingsplanens målsettinger og metoder vil det være svært nyttig for pastorer og kristne ledere å møtes for å samtale om spørsmål som dette: Hvordan kan vi forberede oss og hvordan vil vi møte invitasjoner (og eventuelt press) til å delta på kurs, fagdager og dialogmøter der formålet er «kompetanseheving» i tematikken «kjønns- og seksualitetsmangfold»? Er det ønskelig og mulig for oss å finne en felles strategi? 

2. Innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Anette Trettebergstuen nedsatte i 2022 et utvalg som i juni 2023 leverte en utredning om mulig innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. En slik lovparagraf vil bl.a. bidra til å sementere påstanden og usannheten om at det finnes flere enn to biologiske kjønn. Les info om utredningen her: https://www.bufdir.no/aktuelt/tredje-juridisk-kjonnskategori/. Der finner du også link til selve utredningen. 


3.
Forbud mot såkalt konverteringsterapi.
Stortinget vedtok i desember 2023 å innlemme en ny paragraf i Straffeloven. Første ledd i paragrafen lyder slik: "Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet." 

Ved "grov konverteringsterapi" er strafferammen inntil seks års fengsel. Dette er strengere enn noe annet land i verden. Her kan du lese hele lovteksten: § 270, 270a og 270b. 

På nettsiden https://www.morfarbarn.no/konverteringsterapi finner man en lang rekke nyttige og informative ressurser om tematikken. 

4. Nye skolebøker er blitt utgitt de siste årene etter at Læreplanen ble revidert i 2020. Skolebøkene inneholder nå en del stoff som er gjennomsyret av skeiv teori – ikke minst i Naturfag, Samfunnsfag og det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring». Stadig flere foreldre våkner opp og ser med sterk uro på hva som er i ferd med å skje i norske grunnskoler. 

Se grundig dokumentasjon på skeiv teori i grunnskolens skolebøker på nettstedet skeivteori.no. Besøk også nettstedet Foreldrenettverket.no og Foreldre.net, som inneholder nyttige artikler og ressurser. 


5.
Skoler registrerer seg som «Regnbuefyrtårn». Dette betyr i praksis at skolene i en skriftlig avtale forplikter seg overfor Foreningen FRI til å undervise og gjennomføre en rekke konkrete tiltak i tråd med Rosa kompetanse og Skeiv Kunnskap. (Se foreningenfri.no/rosa-kompetanse og skeivkunnskap.no.) 

Et eksempel: Bærum kommunestyre vurderer nå å legge til rette for at samtlige grunnskoler i kommunen skal sertifiseres som «Regnbuefyrtårn». Sjansen for at dette sprer seg over hele landet er stor. Les mer om hva det innebærer for en skole å være et såkalt Regnbuefyrtårn: https://verdialliansen.no/baerum-kommune-vurderer-a-sertifisere-samtlige-skoler-som-regnbuefyrtarn/. Se også et informativt avisinnlegg: «Regnbuefyrtårn – en trussel mot våre barns helse?» 


TID FOR HANDLING
Det er tid for handling, ikke minst for å hjelpe kristne foreldre (og besteforeldre) til å møte en ny virkelighet i skoler og barnehager, i ungdomskulturen og i lovverket. 

SKOLERING. Vi vil sterkt anbefale kristne ledere å starte en prosess med dialog og felles planlegging for å diskutere hva man kan gjøre for å styrke undervisningen og skoleringen i disse temaene. Og like viktig: Kristne ledere må oppmuntre og legge til rette for at foreldre med barn i skole og barnehage finner sammen for å bli kjent, utveksle kunnskap, informasjon og erfaringer, og eventuelt ta initiativ overfor skole- og barnehageledelsen og lokale politikere. 

FORELDRE. I tiden som kommer, vil trolig foreldre være de aller viktigste aktører i møte med kjønnsforvirrende undervisning i barnas skole og barnehage. Foreldres autoritet og stemme vil i de fleste tilfeller ha større påvirkningskraft enn folk utenfra skolen og barnehagen. Foreldre trenger derfor menighetens oppmuntring, støtte, forbønn og eventuell praktisk tilrettelegging. 

 

KONKRETE IDEER OG FORSLAG 

1. GRUPPER a) FORELDREGRUPPER. Menighetens/fellesskapets ledere bør oppmuntre foreldre med barn og ungdommer til å danne én eller flere foreldregrupper som møtes regelmessig. Gruppene kan være rene bønne- og delegrupper, men de kan også utforske hva som står i barnas skolebøker, ukeplaner osv. Etter hvert kan grupper som ønsker det, ta initiativ overfor barnehagestyrer, rektor, lærere, og overfor foreldremøter eller kommunepolitikere m.m. 

I stedet for å opprette en ny gruppe, kan det eventuelt være en god løsning å legge til rette for at bibelgrupper o.l. setter av noen møter for å jobbe med tematikken. Deretter kan de mest interesserte danne en egen gruppe som fortsetter å møtes. 


b) RESSURSGRUPPER / Studiegrupper.
Undersøk om det er mulig å få dannet en ressursgruppe av 2-5 personer som ønsker å fordype seg i tematikken kjønn, seksualitet og samliv. Lederskapet i menigheten bør legge forholdene til rette for en slik gruppe og gi dem den støtte de trenger – både åndelig og materielt. På sikt kan gruppa bli en meget viktig ressurs for menighetens ledelse, og for hele menigheten. Når deltakerne i gruppa er blitt trygge i tematikken, kan de inviteres til å ha korte innlegg og dele ressurser på vanlige møter, i bibelgrupper, på ungdomsmøter, i lederskapet, o.l. Som startpunkt og «pensum» de første månedene kan gruppa eventuelt bruke kurset «Samlivsrevolusjon – et kurs om kjønn, seksualitet, LHBT+ og kristen tro». Kurset er utarbeidet av Stiftelsen MorFarBarn, det er gratis, nettbasert og svært fleksibelt. Kurset ligger her: www.Samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon. Også boka Gutt og Jente (og den gratis lederveiledningen), av Olof Edsinger m.fl., kan bli en viktig ressurs for slike grupper. Se www.GuttogJente.no

 

c) FAMILIEGRUPPER. I en utfordrerne tid på slutten av 1700-tallet fikk Hans Nielsen Hauge et kall av Gud til å utfordre mennesker til å følge Jesus Kristus som Herre. Nøkkelen i dette arbeidet var fellesskapsgrupper, «vennesamfunn», som ble dannet rundt om i hele landet. Gruppene besto av mennesker med ulik alder og bakgrunn. Gjennom undervisning, fellesskap og ulike former for praktisk hjelp, ble den enkelte utrustet til å fungere ut fra sine forutsetninger og gaver. I dagens samfunn ser vi nå et stadig sterkere press på vår kristne tro og verdier, spesielt overfor barn og unge. For å stå imot dette presset synes gode fellesskap å være en viktig nøkkel, inkludert familiefellesskap der hele familier er involvert og hvor den enkelte kan oppleve trygghet, godhet og inkludering. Fellesskapet, aktivitetene og opplegget m.m. må legges opp slik at alle trives. Her gjelder det å være kreative og se ressurser og muligheter. Det beste er trolig at fellesskapene er en del av en menighet eller organisasjon. I noen tilfeller kan det være riktig eller nødvendig at felleskapene har en fri stilling. Les en fyldig og informativ tekst om familiegrupper her: https://morfarbarn.no/file/2familiefellesskap-behov-muligheter-og-forslag.pdf 

 

d) «MØDRE I BØNN». Informér om nettverket «Mødre i bønn», https://Momsinprayer.no. Oppmuntre mødre i menigheten til å danne én eller flere slike grupper dersom det ikke allerede eksisterer. Nettverkets hovedvisjon er å danne grupper som ber for barna, skolen, klassekamerater, lærere osv. 


2. GODE RESSURSER på INTERNETT 

- www.samlivsbanken.no/samlivsrevolusjon

– Et innholdsrikt og svært fleksibelt kurs. - www.skeivteori.no

– Viktig nettsted med grundig dokumentasjon på skeiv teori i grunnskolens lærebøker. - www.morfarbarn.no/plakater-annonser-og-brosjyrer

– Her ligger det bl.a. linker til flere titalls kortfattede og informative ressursark som er blitt publisert av MorFarBarn i en del aviser de siste årene. - www.Foreldrenettverket.no

– Inneholder mange verdifulle ressurser. Se også Foreldre.net - www.Samlivsrevolusjonen.no

– En samleside med jevnlig oppdaterte artikler fra norske aviser og medier. - www.MorFarBarn.no/konverteringsterapi

– Informative ressurser om et brennbart tema. - www.Transinfo.no

– Innholdsrik og kritisk nettside om transtematikk. - Har politikerne tenkt over konsekvensene av postmoderne kjønnsteori i lovverk og læreplan? - En sekulær og svært lesverdig artikkel. - Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 


Stiftelsen MorFarBarn v/ Øivind Benestad Daglig leder 

f

  • Oppdatert