Credo-omtale i Dagen

I forbindelse med høringsrunden om endring i Abortlovene fra 12 til 18 uker, ble Credo omtalt på Dagens nettside lørdag 23.3.

Credo er en av to menigheter i hele landet som har sendt inn sin høringsuttalelse til Regjeringen. Dette fikk hederlig omtale på Dagens nettside sist lørdag. Da vi samtidig henvendte oss til Frikirkens ledelse og etterlyste en felles høringsuttalelse, resulterte dette i at Frikirken sentralt også sendte inn sin høringsuttalelse. En spesiell takk til eldste Roy Gunnar Johansen som har vært talsmann på vegne av eldsterådet og Credo Frikirke i denne saken.

Nedenunder kan du lese et utdrag fra nettsiden til Dagen fra 23.3.24 samt selve høringsuttalelsen som ble sendt Regjeringen.

ABORTHØRING: 
Få kristne aktører uttaler seg
Burde skapt mer oppmerksomhet og mer engasjement, mener Menneskeverd.

Sølve Depui Aksnessolve@dagen.no

Publisert: 23.03.2024 10:46Sist oppdatert: 10:46 Fredag var det frist for sende inn høringssvar til ny abortlov.

I vinter kom abortutvalget med sin offentlige utredning. Der foreslo flertallet å utvide dagens grense for selvbestemt abort til uke 18. 

Tidligere har abortspørsmålet vært en kamparena for norske kristne aktører.

Da abortutvalget fremla sin utredning i desember, ble det varslet om demonstrasjoner for det ufødte liv utenfor Stortinget. Syv møtte opp.

Dagens gjennomgang fredag viser at kun et knippe kristne aktører og menigheter har kommet med innspill.

– Det kunne helt klart vært enda mer interesse, sier Maria Elisabeth Selbekk, konstituert generalsekretær i Menneskeverd.

Savner større engasjement

Selbekk mener ikke det har vært helt stille fra kristne trossamfunn, organisasjoner og enkeltpersoner. Hun har hatt dialog med flere som ønsker å sende inn høringssvar.

– I en så viktig sak som utvidelse av norsk abortlov skulle vi i menneskeverd håpt at alle som er opptatt av dette engasjerer seg. Vi har gått bredt ut og oppfordret alle til å sende inn høringssvar, sier hun.

– Jeg tenker at det burde skapt mer oppmerksomhet og mer engasjement. Historisk sett har kristne mennesker og trossamfunn vært opptatt av å beskytte livet fra sin helt tidlige fase og å stå opp for menneskeverdet også for ufødte. Forslaget som foreligger er en radikal svekkelse av dette. Det burde engasjerer alle kristne, sier Selbekk.

Eneste mulighet

Menneskeverd er svært kritiske til å utvide abortgrensen til uke 18. Selbekk mener at loven sier noe om samfunnets menneskesyn.

– Loven gir rettsvern. Hvis man flytter grensen, endrer man definisjonen av hva som er et menneske, sier hun.

Denne høringsrunden er også særlig viktig, fordi Stortinget har varslet at det kanskje blir den eneste i forbindelse med ny abortlov.

– Det kan hende at dette er den muligheten vi har til å uttale oss mot en utvidelse, sier hun.

Kun to menigheter

Blant de 755 høringssvarene er det kun to menigheter – Credo Frikirke Trondheim og Kristkirken på Stord.

«Det blir selvmotsigende og prinsipielt feil å støtte en lovgivning som i enda større grad enn i dag signaliserer at kvinners evne til å føde barn skal ses på som en belastning som kan velges bort», skriver Credo Frikirke Trondheim i sitt høringssvar.

PASTOR: Bjørn Jellestad er pastor Credo Frikirke Trondheim – en av bare to menigheter som har innsendt høringssvar. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Egersund søndagsskole er også en av de få kristne aktørene som har uttrykket sin motvilje mot en lovendring.

«Vi ønsker at barna ikke skal taes liv av i mors liv, men få leve», skriver de i en ordknapp uttalelse.

Frikirken mot utvidelse

Av trossamfunn har Frikirken (Den evangelisk lutherske frikirke), Syvendedags Adventistkirken, bispemøtet på vegne av Den norske kirke og Norges Bibelkirke sendt inn høringssvar.

Frikirken er sterkt kritiske til en utvidelse av abortgrensen til uke 18. Forøvrig viser til til organisasjonen Menneskeverds høringsuttalelse.

Biskopene i Den norske kirke er også kritiske til å utvide dagens grense. 

«Forslaget reflekterer ikke tilstrekkelig den økende grad av den moralske status og rettsvern fosteret får gjennom svangerskapet», skriver de i sin felles høringsuttalelse.

Kun Den norske kirke har blitt oppført som høringsinstans, og er slik sett den eneste kirken som er blitt forespurt en uttalelse. Samtidig har det vært åpent for alle til å sende inn sine høringssvar.

Mange privatpersoner

Samtidig som det er glissent med kristne aktører, har høringsrunden likevel skapt stort engasjement. Et stort antall av de innsendte høringssvarene kommer fra enkeltpersoner.

Etter at Dagen har gjennomgått et stort antall av disse, er det en overvekt av privatpersonene som er kritiske og fraråder en utvidelse av ukesgrensen.

«Jeg er imot å utvide abortgrensen til uke 18. Dette er drap. Vi trenger de barna vi kan få i landet vårt», skriver en kvinne.

 

Her kan du lese Høringsuttalelse til Regjeringen fra Credo Frikirke ved Eldsterådet

Høringsuttalelse til NOU 2023:29 
Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester

Er livet ukrenkelig eller kan vi
devaluere verdien av et menneske i mors liv?

Bibelen forteller oss at mennesket er skapt i Guds bilde og har en gudgitt egenverdi som er helt unikt i skaperverket. Også ufødte mennesker har del i det universelle menneskeverdet. Når menneskeverdet er ukrenkelig fra unnfangelse til død, og da blir det prinsipielt feil å støtte en lovgivning som reduserer menneskeverdet og rettssikkerheten til det ufødte liv. Forslaget om utvidelse av selvbestemt abort fra 12 til 18 uker går i feil retning, idet man sender signaler om at et menneske i mors liv først har verdi etter uke 18.

Samfunnsoppdraget
Et av de viktigste forvalter- og samfunnsoppdragene vi har som menneskehet er å være fruktbare og forvalte skaperverket. En av de største gavene en kvinne kan gi til verden er det å gi liv til neste generasjons forvaltere av samfunnet, landet og verden. Det blir selvmotsigende og prinsipielt feil å støtte en lovgivning som i enda større grad enn i dag signaliserer at kvinners evne til å føde barn skal ses på som en belastning som kan velges bort. Det vil være mye mer i tråd med forvalter- og samfunnsoppdraget vi har som menneskehet å heller øke rettssikkerheten til de ufødte, og vedta ordninger som motiverer til flere barnefødsler i landet. 

Frigjørende eller økt pressmiddel?
Det benyttes som argument for å utvide grensen for selvbestemt abort at det er frigjørende for kvinner. Vi tror imidlertid at den foreslåtte endringen kan virke mot sin hensikt. En utvidet abortgrense kan direkte eller indirekte medføre et økt press på kvinnen. Det som tilsynelatende kan virke som frigjørende kan like gjerne medføre en isolering av kvinnen i en sårbar og vanskelig situasjon. Liberalisering av abortlovgivningen vil sende signaler om en degradering av kvinners fruktbarhet for å oppnå reduserte konsekvenser av seksuell frihet. Vi mener derfor at retten til å fullføre svangerskapet må lovfestes for å verne kvinnen mot press om å utføre abort.

Norge klarer ikke å opprettholde befolkningen
Det fødes for få barn i Norge til å opprettholde befolkningen, vi trenger flere barn per familie for å sikre befolkningens fremtid. Da blir det feil å liberalisere lovgivingen slik at det kan medføre ytterligere reduksjon i antall barnefødsler.

Hva med mangfoldet?
I en tid da mangfold er et politisk mål er det selvmotsigende å liberalisere lovgivingen slik at det blir enklere å velge bort barn med avvik. Forslagets åpning for mer fosterdiagnostikk i kombinasjon med en forlenget abortgrense vil åpne opp for mer selektive aborter. Vi vil derfor appellere til alle politiske partier om å arbeide for at menneskefosterets rettsvern styrkes, og ikke svekkes, og at de som virkelig har behov for det, enten det er familier eller enslige gravide, får den støtte og hjelp de trenger for å fullføre svangerskapet.

Vi støtter høringsuttalelsen fra Menneskeverd og etterlyser som dem en formålsparagraf til abortloven hvor det presiseres at samfunnet ønsker færrest mulig aborter. 

Trondheim, 21. mars 2024 – eldsterådet i Credo frikirke Trondheim
Roy Gunnar Johansen     Elling Vestbøstad      Ole Gustav Aas     Bjørn K. Jellestad

 

 

  • Oppdatert